Brand inomhus – tänk rök: Co förgiftning. Men tänk också plast, dvs cyanidförgiftning! Blåbrun patient efter läkemedel: tänk methemoglobinemi.
Giftinformationscentralen: 010-456 67 19

Kolmonoxid

Rökgas oftast, men kan vara en grill, en gasolugn eller en värmare. Vanligare utomlands än i Sverige. Kan ge diskreta symtom som viroskänsla, dunkande huvudvärk, yrsel och hjärtklappning, men i högre doser förvirring, bröstsmärta, kramper och medvetandesänkning, illamående, acidos, bristande syrsättning av vitala organ och död. Sena symtom förekommer hos ca 10-20%. Av de som fått sena symtom blir 75% besvärsfria inom ett år.

POX ger inte vägledning (Hemoglobinet saturerat), utan det är blodgasen du får gå på. Normal halt COHb är några få procent. Hos rökare upp till 5-10%. Bristande korrelation mellan COHb-nivån och symtombilden. 25% indikerar signifikant exponering och 40-50% svår förgiftning. Halveringstiden är 4 timmar i vanlig luft, 90 min vid 100% O2 och 30 min med HBO.

Behandlingen
Mycket lätta symtom: frisk luft, vila. Vid måttliga symtom 100% syrgas i 6 timmar. Obs – små barn känsligare, särskilt foster! Överväg kontakt med tryckkammare, men snabbt.

Cyanid

Misstänk på vid indikation vid rök/brand – obs ta av kläder, använd Rubensblåsa och inte mun-mot-mun! Den röda patienten som botas med cyanokit! Dålig syrgasextraktion pga mitokondriell blockering, dvs väl syrsatt venöst, röd slemhinna. POX ger ingen vägledning.
Lindrig förgiftning ger huvudvärk, yrsel, oro, omtöckning, illamående, kräkningar, hjärtklappning och dyspné.  Vid kraftig exponering tillkommer koma, kramper samt cirkulations- och andningspåverkan. Laktat korrelerar väl med allvarlighetsgrad.

Behandling:
100 % syrgas ges snarast. Påverkad patient: hydroxokobalamin (5g i 200 ml NaCL, iv 15-30 min, barn 70mg/kg) eller natriumtiosulfat. (150 mg/ml. Dos: 100 ml iv under 5-10 minuter. Barn ges 2,5 ml/kg)

Methemoglobinemi

Hereditärt eller förvärvat, dvs födo eller läkemedelsutlöst. (Fenol, nitrat, nitrit, nitroglycerin, dapson, prilokain, ”poppers”, spenat)

Den blå patienten, som botas med metyleblått!
I lindriga fall <15% endast cyanos, ofta blå-brun sk chokladcyanos. >15-30% metHb symtomgivande med dyspné och allt tydligare CNS- och hjärtpåverkan. 30-50% Huvudvärk, desorientering, kramper, medvetandesänkning till koma, olika arytmier och risk för asystoli. Initialt eventuellt respiratorisk alkalos, senare metabolisk acidos.  >50 % hypoxi, acidos, bradykardi, hjärtarytmier, kramper, koma, >70 % direkt livshotande, hjärtstillestånd.

OBS! POX kan ge normalvärden, eller låga värden som inte stiger, eller falskt låga värden efter metylenblått. Arteriell blodgas visar normalt pO2 men låg O2-mättnad (Fe2+ blir Fe3+, och syrgas kan inte bindas in).

Behandling
Syrgas om symtom eller metHb>20%. Metylenblått om metHb>30%.