Syrgasbehandling akut

British Thoracic Society har uppdaterat sina guidelines 2017, 2019. I korthet:

Målvärde:

För kritiskt sjuka: Börja med högdos, tex 15l syrgas via oxymask eller reservoarmask.
Övriga titreras: Lungfriska 94-98%, Lungsjuks där risk för koldioxidretention: 88-92%
Hos de äldre äldre kan 93-92% vara habitualvärden.

British Thoracic Society och BMJ rekommenderar följande, lite mer balanserat och komplicerat:

 • Prehospitalt liksom hospitalt väges risker med hypoxi mot risker med hyperkapni eller hyperoxemi.
 • Före mätning med POX är tillförlitlig och möjlig skall kritiskt sjuka patienter, såsom allvarlig sepsis, chock och svårt trauma ha högdos syrgas, 10-15 l.
 • Barn skall initialt ha högdos syrgas vid kritisk sjukdom.
 • Kolmonoxidförgiftning, cyanidförgiftning, sickelcell kris och pneumothorax skall ha högdos syrgas.
 • Kritiskt sjuka patienter med POX < 85% skall initialt ha högdos syrgas med reservoar.
 • För övriga kritiskt sjuka/mindre kritiskt sjuka titreras O2 till målvärde pOX 94-98 % enligt BTS, till max 96-97 % enligt BMJ, stroke och hjärtinfarktpatienter till 92-93%, BMJ lutar åt att inte ge syrgas om patienter ligger 90-94 %.
 • KOL-patienter/patienter med risk för koldioxidretention: Både BTS och BMJ rekommenderar att syrgas titreras till max 88-92 %.

Distributionssätt:

Grimma: vanligen 1-2 l/minut, men kan ge upp till 5-6 liter / minut. Då blir man lätt torr i slemhinnorna.
Mask: 5-10 liter. ge inte mindre än 5 l, pga återandning.
Mask med reservoar: >15 l/min ger ett FiO2 på 90%
Oxymask: skall kunna ge 1-15 liter. Funkar det inte, byt till reservoarmask.
Högflödesgrimma: Starta 50 l / 50% syrgas. Fuktad, värmd luft som accepteras väl.

Lite grundläggande fysiologi:

POX – normalvärden och patologiska värden:

Lungfriska vuxna: 96-98% POX på rumsluft, men kan korta stunder acceptera ner till 90% under sömn. Sjunker något med åldern. Personligen accepterar jag ner till 92% som normalvärde hos en gammal människa, som inte är andfådd eller fysiologiskt mätbart andningspåverkad.

KOLpatienter kan vara habituerade och gå på sina perifera syrgasreceptorer, som slår till runt 8,5kPa, dvs ca 88-90% POX.

Under 84% kan man se mental påverkan om saturationen är den enda förklaringen. Under 56% kan man se medvetslöshet.

Hyperoxi

Supersjuka människor skall akut ha syrgas. Men titrera ner när pat är stabil.
Negativa effekter av hyperoxi

 • Ökad infarktstorlek vid AMI
 • Shuntning (pga atelektaser).
 • Ökad vaskulär resistens.
 • KOL/bronkiektasi/restriktiva lungsjkd/neuromuskulära sjkd och CO2retention

Partialtryck av syrgas i olika vävnader

syrgas-luft-t-mitokondrie

Relation saturation – PaO2

syrgas-pa-saturation

POX 95 % motsvarar PaO2 13,6 kPa
POX 90 % motsvarar paO2 ca 8,2 kPa
POX 75% motsvarar paO2 ca 5,5 kPa
POX 60% motsvarar paO2 ca 5 kPa
POX 50% motsvarar paO2 ca 4 kPa

skarmklipp-2017-01-13-01-18-41

Syrgas dissociationskurva och förskjutningar

oxyhaemoglobin_dissociation_curve

British thoracic Society: Flödesschema för akut syrgasbehandling