Magnesium är en jon vi nog har intresserat oss för lite för. Den näst vanligaste intracellulära jonen, och den fjärde vanligaste katjonen totalt.
I akuta sammanhang är den intressant för sina stabiliserande egenskaper.

  • Preeklampsi – behandling av kramper
  • Arytmi: rytmstabiliserande – egentligen finns bara stöd för behandling av torsade.
  • Vid status astmatikus.
  • Överväg hypomagnesemi vid biventrikulär svikt.
  • Överväg att ge Magnesium vid digoxinförgiftning samtidigt med FaB Ak.

Addex-Magnesium, 1 mmol/ml. 10 ml flaskor = 10 mmol Mg och 10 mmol SO4..  Fass om addex-Magnesium.

Dosering:

Flera olika rekommendationer går att hitta på när, varför och hur man skall ge det.
Så här ser några ut, har mer karaktär av kokbok och recepttips än vetenskap.

till exempel:

i 500 ml 5% glukos ges 40 mmol = 40 ml, ges på 6 timmar.

Eller:

i 500 ml 5% glukos ges 20 K, 40 Mg.
men skulle då kunna ge 5% glukos med 40Na, 20K, och bara en 500 ml påse, där det då finns 20 Na, 10K, och lägga till 40 Mg. På 6 h.

Eller:

Mg iv push: 10 ml = 10 mmol, kanske på 3-5-10 min?

Överdosering:

Vid peroral överdosering med måttliga doser, uppkommer ofta enbart diarré. Allvarliga symtom kan förekomma efter intag av stor peroral dos samt vid parenteral överdosering. Måttlig intoxikation sågs vid intag av 17 g, inga symtom vid intag av 30 g, så variabel symptombild och upptag.

Normal serumkoncentration: 0,65 – 1 mmol/l

Vid doser som resulterar i S-Mg mellan 2,5 och 5 mmol/l dominerar hjärtsymtom. Förlängd QT-tid, breda QRS-komplex samt hjärtarytmier förekommer. Vid värden >5 mmol/l föreligger muskelsvaghet (gäller även andningsmuskulaturen) och vid S-Mg >7,5 mmol/l finns risk för AV-block III och asystoli.
Spädbarn reagerar med trötthet, dålig muskeltonus och dålig sugreflex .

Antidot: Calciumglukonat injektion (0,22 mmol/ml, 20-30 ml = 4-6 mmol på 5 min.

Referenser:

Giftinformation.se

http://emj.bmj.com/content/19/4/288.full

Propofology har en fin sammanfattning