Diabetes är en folksjukdom – som till stor del handlar om att förebygga. Kanske inte akutens bästa gren… Diabetiker är vanliga inom akutsjukvården, och här kommer några tips kring diabetes på akuten.

 1. Diabetes/ blodsockerhantering vid annan allvarlig sjukdom
 2. Diabetes vid fasta / operation. Inklusive glukosinsulindropp
 3. Kortisonbehandling och blodsocker
 4. antidiabetika frånsett insulin: att tänka på + lite preparat orientering
 5. Hypoglukemi
 6. Ketoacidos
 7. Hyperosmolärt nonketotiskt syndrom

Diabetes /sockerhantering vid annan sjukdom

Tänk: glukoskontroll är bra, men inte för tajt. Acceptera lätt förhöjda värden, men vid P-glukos över ungefär 14 behöver man agera. Vid annan sjukdom, stress, kortison: tänkt kortverkande insulin enligt sjukhusets vb schema, helst patientens eget insulin om hen har sedan tidigare. Kom ihåg patienten som resurs: om vaken och klar: fråga efter patientens bedömning av behovet.

Läs mer i diabeteshandboken om vb insulin e och om sockerhantering v annan sjukdom
Glukoskontroll x6, kolla lokal mall för kortverkande insulin. Annars tex:

Om pat har kortverkande insulin till måltid:
höj ordinarie dos: glukos >10, höj med 10%, glukos>12; höj m 25%, glukos> 17, höj med 50%
Kväll, natt eller extra: glukos >15: ge 4E, glukos > 20, ge 6E.

Om pat ej har kortverkande: sätt in tex Lispro, till måltid:
B-glukos >10 -> 6E, Glukos >12->10 E, glukos >17 -> 14 E
Kväll, natt eller extra: glukos >15: ge 4E, glukos > 20, ge 6E.

Vid operation /fasta:

Sträva efter 9-13 i P-glukos. Kryssa po/övrig antidiabetika, ACE, ARB. Diabeteshandboken om sockerhantering vid annan sjukdom
Läkemedelsboken om peroperativ diabetes:

Ge buffrad glukos på 8h. Om K <4,5 tillsättes 20 K extra, om K <3,5 tillsättes 40 K extra. Använd glukoskontroll med 4 h mellanrum, dvs x 6. Oftare om typ 1 diabetes.

P-glukos                  Insulindos         Halverad dos till typ1 diabetiker med låga doser
> 22 mmol/l 12 E 6 E
> 18 mmol/l   8 E 4 E
> 14 mmol/l   6 E 3 E
> 10 mmol/l   4 E 2 E

Överväg glukos insulindropp

Tex 500 ml glukoslösning (100 mg/ml) + 16  E insulin + 10 mmol kaliumklorid
OBS: flusha ut 20 ml vätska innan du kopplar droppet.

Kortisonbehandling och blodsocker

Kortison behandling höjer blodglukos på eftermiddagen-kvällen, max 8 h efter kortisonet.
Vid kortvarig behandling sikta på glukos <10 på förmiddag, <15 på kväll. Långvarig behandling: normoglukemi.

Utmärka handfasta instruktioner om NHP insulin eller mixinsulin vid kortisonbehandling i diabeteshandboken

Antidiabetika förutom insulin

 • Vid allvarlig sjukdom, tänk: kryssa antidiabetika.
 • Sätt ut vid större kirurgiska inrepp, dehydrering, annan akut sjukdom.
 • Sätt ut vid svårläkta sår, infektioner, värdera återinsättning senare.
 • För SGLT2 hämmare: Tänk på möjligheten av normoglukemisk ketoacidos: kolla venös blodgas och blodketoner! (Liten ökad risk för allvarliga djupa mjukdelsinfektioner, typ Fourniers gangrän. )

Metformin: basbehandling: minskar insulinresistensen. Används ner till GFR 45.

DPP 4 hämmare: Junuvia trajenta
Hämmar nedbrytningen av glukagonliknande peptid 1

GLP1 analog Victoza, Byetta. lyxumia
Injektionsform 2 ggr/ dag, sc. Kräver egen insulinproduktion.

SGLT2 Forxiga, Jardiance, Invokana
Hämmar återresorbtionen av glukos i njurarna genom sodium-glucose linked transporter 2.
OBS: kan ge normoglukem ketoacidos!

Hypoglukemi

Behandling hos medvetandepåverkad:

30 ml 30% glukos

Glukagon 0,5-1 mg im /sc

Varför hypoglukemin kom är en intressant fråga:

 • Sepsis på gång?
 • Leversvikt? Njursvikt? Hypo/hypertyreos? Kortisolbrist?
 • Intox?
 • Felinställd diabetesmedicinering, alt ej reducerad dos vid sjukdom /bristande intag.
 • Svårreglerad diabetes med reboundfenomen?

Ketoacidos

Internetmedicin, Stig Attvall om diabetes ketoacidos

Misstänk vid buksmärta, dålig patient, överväg vid chock!

Följ ditt lokala PM: Tänk vätska primärt. Bolus insulin behövs i regel ej. Behåll basinsulinet.
Glukosdropp vid glukos >15. Kaliumdropp vid K <5,2. Som vanligt: buffert först <ca 6,9-7,0.

Insulindropp:
100 E snabbverkande insulin tillsätts till 500 mL 0,9 % NaCl. P g a insulin-plast-absorption flusha först ut ca 20 mL utanför patienten innan infusionen ges till patienten.

 • Tänk på att det ofta finns en utlösande faktor!
 • Tänk på möjlighet till normoglukem ketoacidos vid SGLT2 behandling. Ffa pumppatienter kan få ketoacidos vid rätt låga värden: 12-15!
 • P-ketoner >1,5 har risk för ketoacidos, vid >3 hög risk, sannolik manifest ketoacidos.

Kalium
Starta vid <5,2, dock ej om njursvikt. Sätt 50 mmol K till 500 mL 0,9 % NaCl (nyttja droppräknare). 10 mmol/tim = 100 mL/tim = 1,7 mL/min = 33 drp/min i.v.
Kontrollera S-Kalium var 1-2 tim.

HHS / HNKS Hyperosmolärt non-ketotiskt syndrom

(hyperosmolärt hyperglukemiskt syndrom)
Allvarligt, farligt, och ofta missat, delvis därför så hög mortalitet (30-60%). Kan utvecklas under vårdtid. Ofta utlöst av infektion, läkemedel, dehydrering. Ofta ospecifika symtom: trött, dehydrerad, konfusion etc.
Den gamla sanningen gäller: om ABC …DEF = Don´t ever forget glukose!

 • P-glukos > 33 mmol/L.
 • S-osmolalitet > 320 mosmol/l. Approximera i väntan påupppmätt värde.
  P-osmolalitet = 2 x S-Na + P-Glukos + S-urea (referensvärde 285-295)

Viktigaste behandlingen är vätskekorrektion, men med noggrannhet och försiktighet, täta kontroller. Börja med tex 1 l R-Acetat på en timme, och läs på, tex Stig Attvall på internetmedicin om HNKS

Referenser

Diabeteshandboken

REKlistan vgr diabetes

https://reklistan.vgregion.se/#/advice/Diabetes/Diabetes_typ_2

Internetmedicin läkemedel vid diabetes