farliga-listanJo, de finns. De där listorna med farliga saker man kan missa. Efter en dykning i FOAM har jag hittat följande farliga listor på olika tillstånd som vi inte bör missa på akuten. Förstås ofullständiga. De är tänkta att finns inlärda, inpluggade i ramsminnet så att de är lätt åtkomliga utan ansträngning, och på så vis en liten bit system 2, som blir integrerat i system 1. En kontroll funktion som utmanar vår mönsterigenkänning och de intuitiva diagnoserna.

farliga-listan-brostsmarta

Bröstsmärta – icke traumatisk

 • AKS
 • Aortadissektion
 • PE
 • Perimyocardit
 • Pneumothorax
 • Pneumoni
 • Tamponad
 • Oesophagusruptur/mediastinit

Bröstsmärta – traumatisk. Deadly dozen.

(länk till artikel av Cubash)

The Lethal Six

 • Luftvägsobstruktion
 • Ventilpneumothoras
 • Hjärttamponad
 • Öppen pntx
 • Massiv hemothorax
 • Flail chest

The Hidden six

 • Aorta skada thorakalt
 • Tracheobronkeal skada
 • Myokard kontusion
 • Traumatisk diafragmaskada
 • Esophagusskada
 • Lungkontusion

 

dyspne-farliga-listan

 • Anafylaxi, annan svullnad övre luftvägar
 • Pulmonellt:
  • Astma/KOL,
  • Pneumothorax,
  • Pneumoni
  • Lungskada /lungödem av klorgas, organofosfater mm
 • Cirkulation: cirkulatorisk svikt av olika slag
  • AKS/hjärtinfarkt,
  • hjärtsvikt av olika skäl
  • arytmi,
  • tamponad,
  • lungemboli,
  • aortadissektion,
  • blödning,
  • hypovolemi
  • Elektrolytrubbningar
  • Perimyocardit
 • Infektion /feber: epiglottit /trakeit/ÖLI, pneumoni, sepsis, men även ofarliga infektioner.
 • Metabolt:
  • Acidos (ketacidos, laktacidos, externa syror),
  • CO, rökgas, anemi
  • tyroidea
 • Muskuloskelettalt:
  • trauma,
  • nervskada,
  • muskelsjukdom (MS, Guillan Barre)
 • CNS skada /intoxikation
 • Malignitet

farliga-listan-buksmarta

 • AKS / hjärtinfarkt
 • Aortadissektion/aortaaneurysm
 • Peritonit
 • Pankreatit
 • Perforation
 • Appendicit
 • Volvolus/Ileus
 • Cholangit /cholecystit
 • Ulcus
 • X
 • Ischemisk tarm (arteriellt /venöst)
 • Testis torsion
 • Inklämt bråck
 • Sepsis, meningit /ketoacidos/laktacidos
 • Addison
 • Trauma med skador på organ

farliga-listan-huvudvark

 • Meningit, encepahlit
 • Subarrack (subdural, intrakraniell blödning)
 • Tumör
 • Hypertensiv encephalopati
 • Sinustrombos
 • Dissektion av halskärl
 • Temporalisarterit
 • Glaukom
 • CO förgiftning
 • Preeklampsi

farliga-listan-extremitetssmarta

 • Artär insufficiens /artär emboli: vitt ben
 • DVT: ev rött ben/svullet ben, riskfaktorer
 • Septisk artrit: öm, röd led, får ej att röra
 • Nekrotiserande fascit, Pain out of Porportion
 • Kompartment syndrom: normalt ben, Pain out of proportion
 • Erysipelas, mjukdelsskada, mjukdelsinfektion, fraktur

farliga-listan-ryggsmarta

 • AKS, hjärtinfakrt
 • Ryggmärgsskada, Cauda equina
 • X-extrauterin graviditet
 • AAA, aortadissektion
 • Osteomyelit, osteoartit
 • Epidural abscess
 • Spinal stenos
 • Trauma
 • Ostabila frakturer
 • Malignitet

Några red flags i anamnes / status/ riskfaktorer:

 • Påverkan på blåsa/tarm/känsel i underliv
 • Fokal neurologi
 • Iv drogmissbruk, kortisonbruk
 • Smärta i vila/sömn
 • Konstant progressiv smärta utan mekaniskt förvärrande symtom.
 • Trauma ssk vid ålder >50 år
 • Malignitetstecken i anamnes: viktnedgång, trötthet
 • Feber, svettning (infektion, malignitet)
 • Ung /gammal, dvs <20, >55 åå
 • Thorakala symtom