Vid en kärnkraftslolycka skall evakuering ske i närområdet inom ca 3 mil från olyckan. De som bor / vistas i området utanför evakueringszonen uppmanas hålla sig inomhus vilket ger ett bra skydd. Räddningstjänst beslutar och är de som kan röra sig i närzonen. Om akutmottagningen ligger mer än tre mil bort från ett kärnkraftverk, så är det sannolikt mest övrig vård som ökar. Strålskadade och radioaktivt kontaminerade personer söka sig till vården, varför det är viktigt med kunskap om hur dessa hanteras och saneras.

Het zon: endast räddningstjänst bör vistas i: 100 mikroSv/h.
Varm zon: alla som vistas inom varm zon bör bära skyddsutrustning.
Kall zon: sjukvård kan bedrivas.

Skyddsfaktorer: •
Håll långt avstånd, vistas kort tid i strålzon.
Använd skärmande material, inklusive andningsskydd och tät klädsel.
Gå inomhus.
Alla inom 1,5 mil (ev upp till 5 mil) bör ta jodtabletter (Kaliumjodid SERB 65 mg) inom ett dygn, helst så fort som möjligt, men senast inom 4 timmar. 2 st för vuxen, 1 för barn. Viktigt egentligen mest under 40 åå enligt strålskyddsmyndigheten.

Stråldos

Stråldos är ett mått på hur farlig den ackumulerade mängden joniserande strålning en människa utsätts för är. När kroppen utsätts för strålning tillförs kroppsvävnaden energi.

Stråldosen (D) fås genom att den absorberade energin (E) divideras med massan (m) av kroppsvävnaden, det vill säga D=E/m. Stråldosen mäts i gray (Gy).

Den biologiska verkningen bestäms inte bara av stråldosen utan även strålningstypen har betydelse, till exempel ger en dos alfastrålning mycket allvarligare skador än lika stor dos betastrålning.

För att värdera skadeverkningen multipliceras stråldosen (D) med en kvalitetsfaktor (Q) och vi får då ekvivalentdosen (H) som mäts i sievert (Sv), det vill säga H=Q*D.

Stråldos och vävnadsskada:

<0.1 Gy inga skador på för embryo och foster
<0,5 SV: inga vävnadsskador på vuxen.

1,2 Sv: trötthet, illamående
1,8 Sv kräkningar
3 SV diarreer, feber, håravfall

3-4 Gy 50% risk att dö!
4 Sv: permanent steril, grå starr.
5 Gy erytem

För jämförelse: CT buk ger ca 10 milliGray, lång flygresa: 5 millisievert.

Symtom på strålsjuka

Vävnadsskador snabbare och starkare ju högre strålbelastning.

Prodromalfas minuter-timmar:
Illamående, kräkningar, diarré, trötthet.

Senare fas (efter veckor)
Leukopeni, infektioner, trombocytopeni, blödningar, anemi.
Lokala erytem, blåsbildning, nekroser.

Långsiktiga symtom:
”Stokastiska”, dvs ej dosberoende.
Kan ge cancer och ärftliga skador. Ökande risk med ökande stråldos.
Effekten syns på gruppnivå, ej individnivå.

Handläggning av strålskadad:

Larma

Enligt lokal plan.

Skydd – och sanering

Personal har skyddshandskar, förkläde och munskydd.
Kontakta sjukhusfysiker och skärma av ev kontaminerat material

Sanering sker därför på utsidan. Kontaminering kan finnas i tex kläder, som förvaras i tex platsäckar, förslutna, vilket räcker för att skärma av till icke skadlig strålning.

Dosmät patient: ta av kläder, stoppa i plastsäck.

Dosmät igen: om hudkontamination på > 0,5 µSv/h så inleds våtsanering =dusch i saneringslokal
Personalen tar då på sig persondosimeter och klär sig i skyddsdräkt för att själva inte bli kontaminerade/bestrålade.

Tänk att kontamination är som lera/damm. Typ.
Även för att ta hand om kontaminerad person: räcker med munskydd, handskar och förkläde.
För personer utsatta för extern strålning är det ingen smittrisk. Inte mer än solbränna smittar

Initial handläggning efter sanering:

Symtom
Under prodromal fast, dvs de första minutrarna till timmar:
Illamående, kräkningar, diarré, trötthet.
Monitorera, dokumentera:
Vitala parametrar inklusive blodtryck, neurologstatus inklusive medvetandegrad och klockslag, temp, hudkostym – erytem, diarréer,
Lab:
Hb, LPK, TPK, diff var 4-8:e timme
Kromosomanalys i lymfocyter för att försöka fastställa stråldosen

Vid inläggning: följ symtom dagligen

Neurovaskulära symtom:
Illamående, Kräkning, Matlust, Trötthet, Feber, Huvudvärk, Blodtryck, Neurologiskt bortfall, Kognitiv påverkan

Gastrosymtom:
Buksmärta, diarreer

Hudsymtom:
Sår, blåsbildning, erytem, håravfall

Hematologiska symtom:
Benmärgsdepression med efterföljande infektioner, anemi, blödningar.

Referenser:

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/

Medical management of radiation injury:
https://oparu.uni-ulm.de/xmlui/bitstream/handle/123456789/1650/vts_6891_9573.pdf?sequence=1&isAllowed=y