Vad är god vård? Vad är patientsäkerhet? Vilket stöd har vi i lagen – inte särskilt detaljerade instruktioner, utan lagen lämnar mycket till dt professionella omdömet.

Patientsäkerhetslagen:3 kap. Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

Allmänna bestämmelser

1 §   Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) respektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls. Lag (2017:62).

2 §   Vårdgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659

HSL 5 kap. Verksamheten och god vård

Allmänt

1 §   Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vårduppfylls. Det innebär att vården särskilt ska
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,
2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och
5. vara lätt tillgänglig.

Mmm om diagnostik, utrustning, personal mm.

6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl.

Allmänna skyldigheter

1 §   Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och respekt.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso–och-sjukvardslag_sfs-2017-30

 

 

Diverse referenser och lösryckta inspel

Magnetmodellen för omvårdnad: https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Nyheter/magnetmodellen-okar-vardkvalitet-och-patientsakerhet/

Värdebaserad  vård. Upplevelse dividerat med kostnad. Blir det bra?

Personcenterad vård, ”en kärnkompetens för god och säker vård”. Som också skall mätas,,, SLS