Natrium:

Den totala mängden Na i kroppen uppgår till cirka 4 mol eller 60 mmol/kg kroppsvikt. Största delen finns i extracellulärrummet medan resten är komplexbundet till skelettet. Utsöndringen av Na sker huvudsakligen via njurarna. Återresorbtionen styrs av kortisol och aldosteron.

Akut hyponatremi

Symtom sällan vid Na>125.

Allvarliga symtom ofta vid Na < 120,
Skillnaden mellan kronisk hyponatremi (sällan kramper och medvetslöshet, men illamående, yrsel, huvudvärk, förvirring) och akut (ovan men även vid lägre nivåer medvetslöshet och kramper) beror på om det stått mer än 48 timmar (den tid det tar för hjärnans celler att ställa om sitt osmolära innehåll och exekvera osmolyter).

Akut handläggning hyponatremi:

Här är en kortversion:
Vid kramper eller medvetandepåverkan: sikta på att höja S-Na med 2-4 mmol/l rätt omgående, för att få symtomlindring. Ge en flaska NaBik, motsvarar 3,5% NaCl. Vid minsta misstanke på Addison ges Solucortef 100 mg iv.

För en mer detaljerad version, se gärna hyponatremi appen, internetmedicin eller annan lämplig källa.

Allvarliga symtom såsom medvetandepåverkan och kramper beror på cerebralt ödem och bör åtgärdas akut. Endast kronisk hyponatremi ger sällan kramper och medvetslöshet men däremot slöhet, förvirring, yrsel etc. Acute-on-chronic kan ge allvarliga symtom. Vid allvarliga symtom är målet att höja S-Natrium 1-2 mmol/h till akuta symtomen avtar. Vid akuta kramper och medvetslöshet siktar man på att höja S-Na fortare, 2-4 mmol/l relativt omgående. Per dygn siktar man på att höja S-Na ca 8-12 mmol/l per dygn, utom för vissa grupper: undernärda, sköra äldre, alkoholister, tiazidorsakad hyponatremi. Då är målet höjning med 4-8 mmol/l per dygn.

Vid behandling av allvarliga symtom ges traditionellt 100 ml 3% NaCl (513mmol/l) = 51 mmol enligt amerikanska riktlinjer, enligt europeiska ges 150 ml 3% NaCl på 20 minuter = 53 mmol. Kan upprepas till totalt 300 ml efter kontroll S-Na. För att få 3% NaCl blandas 500 ml 0,9% NaCL + 40 ml Addex-Na ( ger totalt 160 mmol /500 ml, och ).

En flaska Nabik innehåller 60 mmol /100 ml (motsvarar en literkoncentration på 600 mmol/l = 3,5%.

Kalium

Den totala mängden K i kroppen uppgår till cirka 3,5 mol varav huvuddelen (98%) återfinns intracellulärt, vilket gör att skifte intra-extracellulärt kan ge snabba förändringar i serumkoncentration. Utsöndring sker via njurar, styrt av kortiosol och aldosteron.

Dygnsbehovet är ca 40-80 mmol för vuxen. I RingerAcetat ingår 4mmol K /l, vilket är nära fysiologiskt. I underhållsvätskor finns ofta 20 mmol K/l. Vid svår brist kan större mängder behöva tillföras, upp till 120-160 mmol/dygn. Intravenös tillförsel av Kalium i höga koncentrationer kan ge kärlretning i perifera kärl.

Höga (>6,5-7 ungefär) men även låga (<3) serumkoncentrationer ökar risken för arytmier. Därför finns rekommendationer om gränsvärden för tillförsel.

  • Överväg EKG-övervakning vid svår hypokalemi <3 (liksom vid K>6,5 eller EKG påverkan)
  • Kalium är kärlretande! – Överväg alltid möjligheten till peroral tillförsel av kalium för att minimera kärlretning! Tex Kaleorid 750 mg = 10 mmol, ge 2-4×3, eller Kajos 30 ml x2-3 (Obs, inte Kajos flera dagar, då kloridbrist kan ge alkalos)
  • Då kalium ges i större mängd bör man omkontrollera K värden. ex vid 20 mmol per timme bör Kalium omkontrolleras minst varannan timme.

Om mängd och koncentration av Kalium och distributionssätt:

  • Infusionslösningar som har en koncentration över 40 mmol K/liter bör ges i central ven med volym- eller sprutpump.
  • Infusion av en mängd Kalium 20 mmol/h och uppåt krävs infusionspump.
  • Infusion av en mängd Kalium som överstiger 10 mmol / timme kräver telemetri.
Dvs i perifer nål kan ges 10 mmol /timme, koncentration max 20 mmol/l utan särskilda åtgärder.  
Infusion av en mängd Kalium över 20 mmol / timme gör ges i central ven. 
MEN: i perifer nål där 15 mmol / timme eller en koncentration på 20 mmol/l ges bör man ha telemetri och droppräkare / infusionspump.  
Maximal koncentration i perifer ven är 40 mmol /l. 

Addex-Kalium 10 ml ampull innehåller 20 mmol K (2 mmol/ml), 14 mmol Acetat, 4 mmol fosfat, dvs innehåller inget Klorid, vilket efter ett tag kan ge en brist, och därmed alkalos.

Addex Kalium-klorid innehåller 2mmol/ml, i flaskan à 20 ml = 40 mmol K, 40 mmol Kl

Kaleorid 750 mg = 10 mmol, ge 2-4×3, eller

Kajos 30 ml (ungefär 25 mmol), x3-4. (Obs, inte flera dagar, innehåller inget klorid, och kan då ge alkalos)

Magnesium

Addex Magnesium innehåller 1 mmol/ml Mg.
En ampull à 10 ml = 10 mmol Mg, 10 mmol SO4. 

Kan ges vid hypokalemi, då ofta hypomagnesemi även föreligger. Kan ges som substitution och underhållsbehandling, och akut som behandling vid preeklampsikramp, astma och arytmier (tex torsade).

Kan ges som bolus i injektionsform 10 ml = 10 mmol på 3-5-10 min.
Kan ges i intravenös vätska, ofta 10 ml = 10 mmol /l.

Kan ges med Kalium som rytmstabiliserande: tex 500 ml 5% glukos med 20 mmol K, 40 mmol Mg på 6 timmar. I infusionspump eller droppräknare.o

Calcium

Vid tex hypocalcemi eller hyperkalemi kan calcium behöva ges iv.

Vid hjärtstopp / livshotande arytmi med misstanke om hyperkalemi ges iv bolus 10 ml på 10 min av calciumglukonat eller möjligen 10 ml calciumklorid.

Länkar:

Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia

NICE guidelines