Hur viruset SARS-COV19 beter sig kommer så mycket ny kunskap om hela tiden att det är förmätet att skriva något alls egentligen. Det här är min referenssida, för egen skull mest.

Kärlek och handsprit i Corona-tid!

Kunskapen växer snabbt, och delas i sann FOAM anda, även av JAMA, Lancet, WHO mm.

Orientera dig fort: 

Infektion.net Nationellt vårdprogram Covid-19

Bakgrund

SARS_COV-2 är ett Coronavirus. Det har sina gener i form av en lång enkelsträng av RNA (cirka 30 000 baspar) som är omsluten av proteiner. Runt denna struktur finns ett hölje, ett membran som viruset tagit med sig när den knoppat ut från den cell den infekterat. I detta membran sitter hos coronavirus ett antal virusspecifika ”proteinspikar” med speciella S-proteiner längst ut. Det är dessa spikproteiner som känner igen och binder in till värdcellen. INbindningen sker till ACE2 receptorn som finns i många av kroppens organ. Det finns studier som visar att 5–10 procent av vanliga förkylningar under vinterhalvåret orsakas av coronavirus. De virusvarianter som kan orsaka de allvarligare infektionerna tillhör alla betacoronavirusgruppen och benämns SARS-CoV, MERS-CoV och nu SARS-CoV2.

RNA tar sig in via ACE2 receptorn som finns i många organ i kroppen, tex lungor, luftvägsepitel, tarm, njurar. Det replikerar sig självt sen via värdcellen som i sin tur skadas.

Covid Replication bild

Inkubationstid:

Median 4-5 dgr, de flesta insjuknar dag 3-6. Intervallet 2-14 dgr täcker 99 percentilen.

Smittvägar:

Huvudsakligen droppsmitta, dvs stänk /stora droppar som landar inom ca 1 m. Framför allt kommer virus med sekret från luftvägar / näsa. (Virus är funnet också i andra kroppsvätskor och i avföring, men av oklar smittbetydelse.)
Kontaktsmitta via ytor med sekretdroppar gör att rengöring av föremål och ytor är viktigt.

Vid procedurer som gör aerosol blir även dropparna mindre, kan spridas längre med luften. Vid tex intubation, handventilering behövs skydd mot aerosolsmitta, sannolikt också vid CPAP; NIV, och troligen högflödesgaser, ngt oklart med nebulisering. Vid SARS var intubation och handventilering den procedur som absolut mest ökade risk för insjuknande hos vårdpersonal.

Det verkar vara kombinationen av olika skydd som är viktigast, och att man spritar händerna korrekt när man tar av sig utrustningen.
Vanliga ”kirurgiska munskydd” skyddar rätt bra jämfört med FFP3 skydd i kliniska studier.

Hos de aktivt och svårare sjuka utsöndras sannolikt högre virusmängder, och där skall man ha höga nivåer av skydd. Infektion, IVA, akutsjukvården, Covid avdelning.

Smittsamhet

WHO anger 200313 ett R0 värde på 2,5-2,9, men det finns olika mutationer med olika virulens. Den andel som behöver vara immun innan spridningen avtar beräknas enligt formeln: 1–1/R0. Det vill säga om R0=2,6: ger det 1–0,38 = 0,62 eller 62 procent. Mässling har 15-20, influensa 1,3. Ju högre värde, desto större spridning.

Ökande data talar för att virusmängd i övre luftvägar kan vara maximal i samband med symtomdebut och klinga av mycket kraftigt under första symtomatiska veckan. (CTvärden under och upp till 28 första veckan, men över 30 andra veckan. Låg sannolikhet att kunna odla fram levande virus andra veckan.)
Allvarlighetsgrad av sjukdom och CT värden korrelerar inte.
Med tanke på att det är ett virus har sannolikt smittdosen betydelse.
Virus titrar har sannolikt betydelse – ju mer virus, desto mer smittsam. Kopplingen symptombild och smittsamhet mer oklar. Sannolikt initialt snabbt stigande och långsamt sjunkande titrar.
Enligt WHO sannolikt mkt låg smitta 8 dgr efter insjuknandet. PCR kan vara positiv efter att inga levande virus finns.
Risken för återsmittar verkar vara försumbar än så länge, men man räknar med att immunitet finns kanske 6-12-? månader..
Sjukvårdsbehov: För flockimmunitet krävs att kanske 60% har immunitet for SARS CoV 2. Allt fler studier (Princess Diamond, Italiensk by, Island) talar för att 50% är symtomfria. Det innebär att  5% av befolkningen behöva inneliggande vård och 1,25% bli kritiskt sjuka. Möjligen kan en andel av de äldre vårdas i sitt ordinarie äldreboende. Tiden för att uppnå flockimmunitet är beroende av hur mycket man räknar med att kunna sakta ner smittspridningen.

Tidsförlopp och symtombild:

En mycket stor andel får en mild sjukdomsbild.
Enligt uppgift på ECDC så verkar sjukdomsbilden i Europa (200311) vara att kanske mildare än de förlopp man såg i Wuhan. Av smittade utvecklar ca 80% en mild sjukdomsbild, 15% en allvarlig och 5 % en kritisk sjukdom. Behov av sjukhusvård för 20 % inalles, varav 5% IVA vård.

Först ÖLI eller viros, sen lunginflammation. Om denna blir allvarlig behöver man sjukhusvård och syrgas. Kritiskt sjuk blir man av sepsis, ARDS eller sekundärinfektion. Något senare myokardit, försämring av tidigare hjärtsvikt, eller allmän organsvikt.

Ett typiskt sjukdomsmönster:
Symtom med ÖLI eller viros 5 dagar efter smittotillfället. Anosmi hos över hälften. Illamående utan kränkning, buksmärta och diarré förkommer, liksom huvudvärk och muskelvård. Förvirring, yrsel rätt vanligt. Efter ytterligare några dagar smyger sig en dyspné på, dvs efter 8-10 dgr. Behov av sjukhusvård efter 10-15 dgr dagar, IVA vård någon-nägra dagar efter ankomst, dagar, vård i respirator efter ca 10-14 dgr.

Debutsymtom
Vanligaste debutsymtomen är övre luftvägsinfektion med feber och hosta. Dock har inte alla feber från början. Det kan också vara med generella virossymtom. 1/3 har gastrosymtom, ofta lös mage, men bara 4% har enbart gastrosymtom. Se 👁 Table (Pulmcrits sammanställning). En app-rapport med självrapporterade data från 2,5 miljoner människor, varav 7300 PCR positiva visade att anosmi är det symtom som skiljer Covid från annan virus mest med en OR på >6,5 (inget annat symtom kom ens nära 2!)
Se SLLs självtest app för allmänheten som tips till folk.

EN studie på 25.000 sjukhusvårdade fall visade att de vanligaste symtomen vid inläggningar var anamnes på feber, dyspnea, hosta, fatigue/illamående och konfusion.

Sjukdomsstadier och mål för behandling (WHO 200313):

 1. Övre luftvägsinfektion som kan vårdas hemma med lindring, vila och antipyretika. Smittskyddsåtgärder och hygienråd. Råd om när man skall söka igen.
 2. Lunginflammation, som kan vårdas hemma. (som ovan)
 3. Allvarligare lunginflammation (RF>30, POX<93, andningspåverkad). Syrgaskrävande – POX mål >93% vid resuscitering och hos gravid, därefter >90%. NEWS kontroller. Restriktivitet med iv vätska. OBS: observans på diff dx eller bakteriell /viral ko-infektion, tex Legionella, influensa eller annan (atypisk) pneumoni.
 4. .Allvarligare lunginflammation med begynnande ARDS utveckling. hypoxi, Behandling med helst high flow Oxygen.. Risk för hyperkapni och snabb destruering: behöver tät monitorerna för att hinna fånga upp i tid och intubera (helst utan preoxygenering, varför man inte kan vänta för länge). Restriktivitet med iv vätska. 
 5. ARDS Respiratorbehandling med ARDS protokoll.
 6. Sepsis. Obs diffdx bakteriell sepsis. odla, överväg iv antiobiotika, sedvanlig sepsisregim.
 7. Sepsis med multiorgansvikt på grund av cytokin storm.

Prognos

Oklart, och kommer sannolikt att sjunka betydligt då många symtomfattiga inte diagnosticerats. Enligt uppgift 200311 på ECDC hemsida så verkar sjukdomsbilden i Europa (200311) vara att kanske mildare än man initialt trott, den virus strain som uppstod i Wuhan är kanske mer aggressiv än de om spridit sig.
Av smittade utvecklar hälften inga symtom vad det verkar, 40% får en mild sjukdomsbild, 8% en allvarlig och 2,5 % en kritisk sjukdom. Enligt WHO 200313 läggs 20 % in på sjukhus och andelen IVA vårdade är 5%. 

Mortaliteten ökar mycket kraftigt med åldern. Barn och unga – ingen mortalitet. I studentålder och yrkesverksam ålder är mortaliteten mycket låg, men stigande med ålder. Brant stigande efter pensionsålder, och de äldre äldre har en mycket dålig prognos. Hjärtkärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom ger sämre prognos. Nyare siffror talar för att också cancer och immunosuppression kan ha betydelse, men än så länge ngt oklart. 

Den största studien hittills från Kina har 44.000 fall. < 40 åå 0,2 % mortalitet, >80 åå 15% mortalitet. I all enkelhet: barn klarar sig bra, få bekräftade (dvs sannolikt få symtomatiska) fall, 1 dödsfall på <20 år – på 44.000. Skönt. (se tabell allra längst ner, efter ref). I och med spridning i världen finns i slutet på mars en handfull dödsfall hos <20 år, men mycket få.

En sammanfattande bild av mortalitet visar att ålder är den helt dominerande faktorn för död:

Omikron verkar ha en lägre morbiditet och mortalitet, och lite annan symtomutveckling med mindre lung- och hjärtpåverkan.

Diagnostik

Anitgentest verkar fungera under kortare tidsintervall för Omikron: bäst kanske dag 3-6?
PCR fortfarande standard för diagnos. Vissa maskinbundna antigentest verkar vara god sensitivitet och specificitet. PCRs CT värde kopplat till viral load, men kan hänga kvar länge. Smittsamhet sannolikt låg över 30 CT värde.
Lab i övrigt sådär: CRP kan vara initialt lågt, men stiga kraftigt vilket ä kopplat till högre mortalitet. Procalcitonin verkar inte stiga. Höga troponiner medför dålig prognos. Övriga lab inte tydligt hjälpsamt.

CT thorax hög sensitivitet för de som är sjuka. Kan dock ev synas tydliga förändringar ibland före symtom. Rtg puls sämre. Ingendera kan ännu användas för tidig rule out. Möjligen CT för tidig rule in.

Initial handläggning

Mål:
-Smitt reduktion: Att hålla isär smittade och icke smittade, samtidigt som man ser till att möjligt smittade inte smittar varandra eller personal. Att se till att smitta inte heller sprids från personal och mellan personal.
-Differential diagnostik,  hitta och behandla akut och allvarlig sjukdom.
-Så tidigt som möjligt identifiera patienter som inte behöver akut vård/inläggning på sjukhus, och poliklinisera dem på lämpligt vis. Egenvård, primärvård, subakut mottagningsvård.

Sållning

I Vgr har vi 2020 kliniska tecken 2/4 Feber, halsont, hosta, dyspne. Exponering beaktas.

Det har ändrats över tid och med symtombild.

Sortering

Beroende på upplägg lokalt: fördjupa bedömning som kan innefatta AT enbart, eller POX, puls, temp, eller fördjupning med undersökning, EKG, BT, CRP vid behov om möjlighet finns.
1: Identifiera dem som inte har behov av akut vård /inläggning, handlägga dessa utomhus.
2: Identifiera de som har mycket låg misstanke på smitta – in till ”rena ” sjukhusspåret.
3: identifiera möjligt smittade med behov av akut vård: de går vidare till ”epidemispåret”

Initial handläggning för annat, men där covid19 misstänks-

Hygienrutiner för att undvika smittspridning. Åtgärder som innebär smittsamhet och inte har påvisad effekt undviks. Modifiera procedurer.

Initial handläggning av med huvudmisstanke Covid-19

Hygienrutiner!

Om ej indikation för inläggning: info om åter vid dyspne eller allmänpåverkan, noggranna hygien- och smittinformationer.

Indikation för inläggning: några möjliga hållpunkter:
Dåligt AT (tex dehydrerad, ej helt alert, orkar inte gå,)
Desaturation. (POX <95 för lungfrisk?), AF >30. OBS: hypoxi är ett illavarslande tecken, kan snabbt försämras.

Provtagning:

CRP ofta lätt förhöjt, men CRP >120 talar för annan diagnos eller dålig prognos.
Lymfocytopeni, trombocytopeni

utifrån differential diagnostik av andra tillstånd.
Covid prover: Blodstatus m diff, elstatus, CRP.  Covid-19 PCR. TNI. Leverstatus. Blodgas.
Om feber /sepsis diff: blododling, sedvanliga sepsisprover.
IVA vård, eller möjligen prognostiskt: DIC prover + HLH prover (Fibrinogen, pdDimer, LD; Ferritin), Procalcitonin.

Differentialdiagnostik

90% av Covidpatienterna har något av debutsymtomen feber, hosta, dyspne.
15% har alla tre.

 • Desaturation hos tidigare lungfrisk talar för Covid.
 • Typiskt förlopp, vare sig det är övre och nedre luftväg eller buksmärta talar för Covid, med milda symtom initialt, som inom loppet av någon vecka försämras med dyspne.
 • Bakteriell pneumoni kan vara en sekundärinfektion till Covid
 • Försämrad hjärtsvikt och KOL kan också bero på en viros/Covid.

Lymfopeni talar för Covid (80% är lymfopena). Lätt trombocytopeni vanligt.
CRP måttligt förhöjt talar för. CRP > 100  kan tala för annan diagnos eller dålig prognos.

Riskfaktorer för sämre prognos

(referenstabell)

 • Ålder (mortaliteten stiger markant efter pensionsålder och ökar exponentiellt med åren, 15%/år hos 80 åringar)
 • Kroniska sjukdomar: hjärt-kärlsjukdom, hypertoni, diabetes, kronisk lungsjukdom.
 • Neutrofil/lymfocyt kvot >3
 • Förhöjd CRP
 • Förhöjd d-dimer >1
 • Förhöjt TNI
 • (Immunosuppression och astma verkar inte ge sämre prognos. Graviditet sannolikt ej?)

Behandling

Inriktar sig på symtomatisk vård och differentialdiagnoser

Desaturerande patient:

syrgas på grimma eller lufttät mask.

 • Om POX <86% ges syrgas på lufttät mask.
 • Om >5 l syrgas behövs för att hålla saturationen, eller ökande mängd syrgas: överväg Optiflow och förvarna IVAjour om patienten för att kunna snabbt intubera vb.
 • Ofta är Covid patienter relativt sett mindre påverkade av sin hypoxi, risk för retention

Inflammatorisk patient

Om >7 dagar efter symtom, syrgasbehov och förhöjd CRP finns mycket som talar för att kortison är bra.

Koagulativ patient

Åtminstone delta och alfa hade en starkt koagulativ patologi: sjukhusinlagda får förebyggande dos av LMWH, IVA vårdade högre dos. Överväg prodfylaxdos till riskpatienter som går hem.

Obstruktiv patient:

Inhalationer via spacer – undvik nebulisator

 • Ge kortison på vanliga indikationer, dvs KOLexacerbation mm.
 • Om behov av inhalationer eller NIV uppstår använd hygienrutin för aerosolgenererande procedur, dvs. FFP-3 mask + filter vid utportarna. Överväg spacer istället: puffa 6-12 puffar, en i taget. Kan upprepas efter en halvtimme. Tar tid, men fördelen är att folk kan använda det hemma.

Pneumonisk patient med Covid misstanke:

Behandling i första hand utifrån Strama. Senare kan man möjligen överväga sekundärinfektion med grampositiv bakterie

Buksmärtepatient möjligt bukinfketion och Covid misstanke

 • Överväg Piptaz.
 • Överväg CT buk + basala lungsnitt. OBS hygienrutiner.

Vätskebehandling

Intravenös vätska undvikes om ej dehydrerad patient, dvs både bolus- och underhållsinfusion bör undvikas. Övervätskning försämrar ARDS bilden. Vid cirkulatorisk chock / sepsis / dehydrering ges bolus vätska, men begränsade mängder: bolus 200-300 ml, sedan kontakt med IVAjour.

Antiviral terapi

2022 finns tillgång till flera antivirala preparat, ffa tidigt i förloppet, men som regel på ordination av infektionsklinik. Överväg att ta antikroppar för ev monoklonala antikroppar redan på akuten: korta tidsfönster för behandling.

Palliativ Covid-medicin

Vi måste som samhälle hitta en lösning för att skydda anhöriga som vakar sina sjuka in i döden. Men låta dem göra det.

Italienska covid erfarenheter 200313_Sida_3

Länkar myndighetsinformation

Folkhälsomyndigheten om Covid 19

Folkhälsomyndigheten Pandemi

Smittskydd Vgr 

Smittskyddsläkarföreningens läkare och patient – smittskyddsblad

Vårdgivarguiden i Stockholm:bra covid samling
SLLs självtest app för allmänheten som tips till folk.

Aktuell geografisk spridning , CCSE John Hopkins University

WHO om Covid

WHO råd om 21 sidor clinical management

WHO databas artiklar om Covid

ECDC europeiska resurser om Covid Mycket bra info.

NICE guidelines från UK om Covid-19 -finns för många specifika tillstånd. Bra!

ECS om covid19 och kardiologi

Norska hälseväsendets sammanfattning av Covid

Utbildning och instruktion

Intubation på svenska under Covid: mycket bra instruktionsfilm

KIs webutbildningar om hygien, 15 min basal hygien, 30 min utrustning

KIs utbildning för ssk om Covid 

KIS uppdragsutbildning Medster på uppdrag av SOS Webutbildning med Covidfall

Socialstyrelsens samlade utbildnings och info sida om SOS – Covid

Reg Kronobergs film om att ta på och av skyddsutrustning

FOAM

Infektionsläkarmötevideo 1 timme 200321 

STEmlyn podcast Dr Cosentini om lärdomar och tips för oss som går i Italiens fotspår.

IBCC, mycket fint kapitel om Covid19

Infografics om Covid19 i Propofology

EmRAP video med covid Uppdateringar kommer flera ggr per vecka.

RebelEM om Covid

Kinesisk handbok på engelska om Covid handläggning

Epidemikalkylator

Ultraljud

Video: Basic lung ultrasound Covid 19 Draminski youtube

Artiklar

Lancets öppna Covid resurs

NEJMs öppna Covid resurs

NEJM letter: Aerosol och surface stability of SARS-CoV2 and SARS.

Covid och immunologi:

Immunology of COVID-19: current state of the science Immunity länk

Covid och symtom, progress

Real-time tracking of self-reported symptoms to predict potential COVID-19 Nature medicine länk    Anosmi OR 6,5 för Covid, inget annat symtom hade OR <2 gentemot icke-covid (annan virus sannolikt).

Arentz M, Yim E, Klaff L, et al. Characteristics and Outcomes of 21 Critically Ill Patients With COVID-19 in Washington State. JAMA. Published online March 19, 2020. doi:10.1001/jama.2020.4326

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002032 Artikel om 1100 Covid19 patienter i Kina. Debutsymtom: The most common symptoms were fever (43.8% on admission and 88.7% during hospitalization) and cough (67.8%). Diarrhea was uncommon (3.8%). The median incubation period was 4 days

Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2761044 Framför allt atypiska symtom kan leda till stor spridning bland sjukhuspersonal.

Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2820%2930079-5

Smittsamhet, provtagning

Folkhälsomyndighetens rek om smittfrihet
Folkhänsomyndighetens skrift om Covid och serologi

CDC sammanställning om när man betraktas som smittfri efter hemisolering (minst 10 dgr, 3 dgr efter symtomfrihet)

False Negative Tests for SARS-CoV-2 Infection — Challenges and Implications NEJM 5 June 2020 Steven Woloshin, M.D. Neeraj Patel, B.A., Aaron S. Kesselheim, M.D., J.D., M.P.H. DOI: 10.1056/NEJMp2015897 
Fin interaktiv graf där man kan korrigera sensitivitet och pretest och posttest probability.

The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. Ann Intern Med. 2020 Mar 10. doi: 10.7326/M20-0504. [Epub ahead of print] Lauer SA1Grantz KH1Bi Q1Jones FK1Zheng Q1Meredith HR1Azman AS1Reich NG2Lessler J1. Inkubationstid utanför Kina medel 5 dgr, 2-14 dagar rimlig tid att ha som gräns.

Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19
Det finns flera rapporter om att även symtomfria kan vara smittspridare. Många kommer också ha lättare förkylningssymtom. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762028

Clinical characteristics of 24 asymptomatic infections with COVID-19 screened among close contacts in Nanjing, China. Hu Z1,2Song C2,3Xu C4Jin G2,3Chen Y1Xu X2Ma H2,3Chen W5Lin Y6Zheng Y7Wang J2Hu Z8Yi Y9Shen H2,3.

LÄnk till abstract  Asymtomatiska som testades positivt för PCR Covid utvecklade i många fall sjukdom under isoleringstiden: 20% feber, hosta. 75% någon form av lungfynd på CT (oftast groundglass, men stråkighet förekom), 30% fick inga symtom. Smittsamhet förekom dock tyvärr, och trots att de studerade 24 i snitt hade milda-måttliga symtom så var det ingen prediktor för att den smittade skulle slippa allavarlig Covid. Median tid för att nå negativ test var 9,5 dgr, men upp till 3 v var PCR för Covid positiva.

Variation in False-Negative Rate of Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction-Based SARS-CoV-2 Tests by Time Since Exposure. Kucirka, L. M., Lauer, S. A., Laeyendecker, O., Boon, D., & Lessler, J. (2020).  Annals of internal medicine, 10.7326/M20-1495. Advance online publication. https://doi-org.proxybibl.vgregion.se/10.7326/M20-1495

Systematic Review of COVID-19 in Children Shows Milder Cases and a Better Prognosis Than Adults Jonas F Ludvigsson Acta PAEDIATRICA PMID: 32202343, PMCID: PMC7228328, DOI: 10.1111/apa.15270

Tidig sjukhussmitta i Sydafrika: en patient gav upphov till smittkedja på 119 personer på ett sjukhus: 39 patienter, 80 personal. 3 dödsfall. Det var tidigt i mars.

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-act-today-or-people-will-die-f4d3d9cd99ca

Snygga pedagogiska grafer om smittspridning och infektion. Vikten av tidiga insatser.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Också visuellt snyggt.

Om oxygenering

IBCC omhappy hypoxia , Josh Farkas

SCBEM om desaturationstest genomgång av evidens 200421. Menar att inga test är validerade för Covid-19. Att under en minut resa sig från sittande så många gånger man kan korrelerar väl med 6 min ansträngningstest för annan lungsjuka.

Israelisk studier om POX och ROTHscore, dvs räkna så långt du kan under ett andetag. Chorin E et al. Assessment of Respiratory Distress by the Roth Score. Clin Cardiol 2016. PMID: 27701750
”There was a strongly positive correlation between pulse oximetry and both maximal count achieved in 1 breath (r = 0.67; P < 0.001) and counting time (r = 0.59; P < 0.001). For oxygen saturation <95%, the maximal count number area under the curve is 0.828 and counting time area under the curve is 0.764. Counting time >8 seconds had a sensitivity of 78% and specificity of 73% for pulse oximetry <95%.”

COVID-19:Attacks the 1-Beta Chain of Hemoglobin and Captures the Porphyrin to Inhibit Human Heme Metabolism Preprint Chemrxiv revised on  and posted on  by liu wenzhong Li hualan

Om virusöverlevnad:

Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1
April 16, 2020
N Engl J Med 2020; 382:1564-1567
DOI: 10.1056/NEJMc2004973

Om cardiologi

Angiotensin-converting enzyme 2 protects from severe acute lung failure; Imai et al. https://www.nature.com/articles/nature03712

Potential Effects of Coronaviruses on the Cardiovascular System: A Review; Madjid et al. https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2763846

Cardiovascular Implications of Fatal Outcomes of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19); Guo et al. https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2763845

Association of Cardiac Injury With Mortality in Hospitalized Patients With COVID-19 in Wuhan, China; Shi et al. https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2763524

Cardiac Involvement in a Patient With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2763843

Covid och koagulation / trombembolism

Mount Sinai Study Finds COVID-19 May Be Driven by Pulmonary Thrombi and Pulmonary Endothelial Dysfunction Länk

High risk of thrombosis in patients with severe SARS-CoV-2 infection: a multicenter prospective cohort study PMID: 32367170Intensive Care Med. 2020 May 4 : 1–10

High incidence of venous thromboembolic events in anticoagulated severe COVID-19 patients. J Thromb Haemost. 2020 Apr 22. doi: 10.1111/jth.14869.

Incidence of thrombotic complications in critically ill ICU patients with COVID-19 Thromb Res. 2020 Apr 10 PMID: 32291094 

Post‐mortem examination of COVID19 patients reveals diffuse alveolar damage with severe capillary congestion and variegated findings of lungs and other organs suggesting vascular dysfunction https://doi.org/10.1111/his.14134 (Histopatology)

Association of Treatment Dose Anticoagulation with In-Hospital Survival Among Hospitalized Patients with COVID-19 – preprint: Klicka påpdf symbolen

Hypoxaemia related to COVID-19: vascular and perfusion abnormalities on dual-energy CT. Korrespondens I The LancetLänk

Severe COVID-19 infection associated with endothelial activation Letter to editor I Trombosis research

Coagulopathy and antiphospholipid antibodies in patients with Covid-19.

N. Engl. J. Med. 2020; https://doi.org/10.1056/NEJMc2007575

Complement associated microvascular injury and thrombosis in the pathogenesis of severe COVID-19 infection: A report of five cases  I Translational research.PMID: 32299776

Covid och andra organsystem

Nervous system involvement after infection with COVID-19 and other coronaviruses; Wu et al. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159120303573?via%3Dihub&fbclid=IwAR3q-d0KaQG9p2yUCF18G9LFz_EWCOYT92Xmj49v8Xd-K_7xrfS45RFLMNM

Covid-19 och njurskada NICE guidelines 30% av IVA vårdade, 4% av icke IVA-vårdade Covid behöver dialysstöd. Sköt vätskebalans: ofta dehydrerade initialt.

Covid och kärl / A2receptorn:
Coronavirus disease 2019 may be driven by an overactivation of the renin-angiotensin-aldosterone system – preprint från KI, Stockholm.
10.21203/rs.3.rs-32494/v1
Genom att ge iv Angiotensin II till grisar skapade man kliniska syndrom som kritiskt sjuk Covid. 

COVID-19 and the liver: little cause for concern; Bangash et al.
https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(20)30084-4/fulltext

Artikelsamling från EMraps 200311

 1. Wuhan Coronavirus – 2019-n-CoV. Infectious Diseases Society of America. https://www.idsociety.org/public-health/wuhan-coronavirus/. Accessed 2 Mar 2020
 2. 2019 Novel Coronavirus (2019-n-CoV), Wuhan, China. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html. Accessed 2 Mar 2020.
 3. Interim U.S. Guidance for Risk Assessment and Public Health Management of Healthcare Personnel with Potential Exposure in a Healthcare Setting to Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html. Accessed 2 Mar 2020.
 4. del Rio C, Malani PN. COVID-19—New Insights on a Rapidly Changing Epidemic. JAMA. Published online February 28, 2020. doi:10.1001/jama.2020.3072
 5. Fauci AS, Lane HC, Redfield RR. Covid-19 – Navigating the Uncharted. N Engl J Med. Feb 28, 2020; DOI: 10.1056/NEJMe2002387
 6. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. Published online February 24, 2020. doi:10.1001/jama.2020.2648
 7. Bai  Y, Yao  L, Wei T,  et al. Presumed asymptomatic carrier transmission of COVID-19.  JAMA. Published online February 21, 2020. doi:10.1001/jama.2020.2565
 8. Zhang W, Du RH, Li B,  et al. Molecular and serological investigation of 2019-nCoV infected patients: implication of multiple shedding routes.  Emerg Microbes Infect. 2020; 9(1):386-389.
 9. Wang D, Hu B, Hu C,  et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA. Published online February 7, 2020. doi:10.1001/jama.2020.1585
 10. Yee J, Unger L, Zadravecz F, et al.  Novel coronavirus 2019 (COVID‐19): Emergence and implications for emergency care. Ann. Emerg. Med 2020; 1– 7. https://doi.org/10.1002/emp2.12034
 11. Li Q, Guan X, et al. Early transmission dynamics in Wuhan, China of novel coronavirus-infected pneumonia. N Engl J Med January 29, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2001316
 12. MacIntyre CR, Chughtai AA. Facemasks for the prevention of infection in healthcare and community settings  BMJ 2015; 350 :h694.
 13. 13. Rezaie S. “COVID-19: The Novel Coronavirus 2019.” REBEL EM Blog, March 1, 2020. Available at: https://rebelem.com/covid-19-the-novel-coronavirus-2019/.
 14. IBCC om Covid, dr Farkas  – Bästa fördjupande sammanfattningen jag hittat.
  WHO om Covid Inkl databas
  Sammanfattningsposter av Covid från Italien – 3e sidan är på engelska, se längst ner. Symtom, dx, behandling mm. Version 200313, tack Miriam för förmedling!

  Råd från Italien Dr Cosatini -läs. Agera. STEmlyn podcast Dr Cosentini

Bilden längt upp är tagen från wikipedia, tack.